خواهان: مشخصات مؤجر

خواندگان: مشخصات مستأجر، مستأجرين

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم بر تخلیه (عین مستأجره) تمامت ششدانگ پلاک ۱۷ فرعی از ۲۱۷۲ بخش ۱۰ تهران مورد ثبت سند مالکیت ۴۲۳۳۷ صفحه ۱۱۳ دفتر ۲۸ از لحاظ صلاحیت مقوم بر ۳۱۰ هزار تومان ضمن احتساب کلیه خسارات دادرسی به شرح متن

دلایل و منضمات دادخواست: (۱) دليل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی (۲) فتوکپی مصدق وکالتنامه و منضمات وكلاى مع الواسطه (۳) فتوکپی اجاره نامه (۴) استعلام از دفترخانه مربوطه (۵) استعلام گردش ثبتی (۶) عند الزوم جلب نظر کارشناس رسمی (۷) فتوکپی مصدقدادخواستگواهی حصر ورثه (۸) ثانی دادخواست

شرح دادخواست: ریاست محترم مجتمع شورای حل اختلاف منطقه……..

سلام علیکم – احتراماً با اجازه و اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و ممضی به امضاء وکیل مع الواسطه آقای…… ..به موجب شناسه سند ۵۶۰۰۰۰۱۲ دفتر۱۳۷ تهران به تاریخ تنظیم ۹۲/۹/۳ خاطر عالی را مستحضر میدارد دعوی موکلین به دلایل ذیل واجد اعتبار بوده و شایسته و در خور پذیرش میباشد:

  • چه اولاً: مالکیت موکلین براساس دو جلد سند مالکیت به ترتیب (۱)۲۴۶۶۳۱ خانم طيبه……….. نسبت به ثمنیه اعیانی ششدانگ عين مستأجره ره به شماره پلاک ثبتی ۲۱۷۲/۱۷ شماره ثبت ۳۹۳۶۸۴ دفتر ۲۱۹۸ صفحه ۲۶۱ و2)۲۴۶۶۳۰ خانم سونيا ………… نسبت به تمامی ششدانگ پلاک ثبتی ۲۱۷۲/۱۷ به استثناء ثمن اعیانی آن به شماره ثبت ۳۹۹۶۸۳ دفتر ۲۱۹ صفحه ۳۶۷ اصالتاً محرز و مثبوت رسمی است. مضافاً بر طبق گواهی حصر ورثه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۷۶/۷/۱۴ شعبه ۶۲ دادگاه عمومی موکلین وراث انحصاری مرحوم محمد حسن……… میباشند.
  • ثانیاً: بر اساس تصویر سند اجاره مربوط به سال ۱۳۴۹ رابطه استیجاری مورث موکلین مرحوم محمد حسن…… به مدت ۵ سال (۱۳۴۹ الی ۱۳۵۴) با خوانده ردیف اول محرز و به سبب آن مدت اجاره قطعاً منقضی شده است.
  • ثالثاً: در سند تکمیلی که تحت شماره ۹۴۸۱۶ مورخ ۱۳۵۰/۱/۱۲ ثبت دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۰ تهران شده، تصریح شده اجازه پخش انواع در بازکن برقی حق کسب و پیشه (تجارت)برای مستأجر ایجاد نمیکند. (عند الزوم استعلام از دفترخانه)
  • رابعاً: در عقد اجاره سال ۱۳۴۹ نیز حق انتقال منافع به غیر وجود نداشته و از تاریخ انقضاء مدت اجاره هیچ اجرت المثلی پرداخت نشده است.
  • خامساً خوانده ردیف دوم فى الحال متصرف عین مستأجره بوده که مأذون از ناحیه مورث یا موکلین نیز نمیباشد.

بناءً علیهذا با تقدیم دادخواست حاضرواستناداً به مواد ۴۹۴ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م رسیدگی و استماع خواسته و درمانحن فيه صدور حکم به شرح ستون خواسته تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام