مالکیت که رابطه شخص با چیز مادی می باشد به معنای حقی دائمی که بموجب ان شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص داده و از تمام منافع ان بهره مند شود یکی از اصطلاحات کاربردی در نظام های حقوقی جهان می باشد از زمان پیدایش انسان بر روی کره خاکی بوجود امده و به مرور زمان، در حقوق مالکین و مقررات حاکم بر مالکیت تغییرات بسیاری بوجود امده است.

یکی از انواع حق مالکیت و مهمترین انها مالکیت اشخاص نسبت به اراضی می باشد. زمین بعنوان یکی از اموال غیر منقول از ضروری ترین نیازهای انسان ها در کلیه ادوار تاریخ بوده و به جهت اهمیت و وابستگی ان به مرزهای داخلی و اقتصاد یک کشور ، واضعین قانون با تصویب قوانین در هر مقطع زمانی دخالت دولت را به عناوین ضروریات اجتماعی، منافع عمومی، مصالح اجتماعی و اعمال حاکمیت نسبت به مالکیت اراضی افزایش داده و  تلاش جهت سودمندی استفاده و بهره برداری از ان را در امر اقتصاد و سرمایه گذاری دارند که البته این قوانین همیشه به ضرر اشخاص نبوده بلکه ممکن است نتیجه ان به نفع عموم باشد.

خوشبختانه پس از رفع تحریم ها در ایران، سرمایه گذاران خارجی با نگاه مثبت به بازار ایران و جهت انجام پروژه های خود وارد بازار ایران گردیده و در قطب های مختلف صنعتی ، کشاورزی و بازرگانی فعالیت خود را اغاز نموده اند و یا برخی هنوز جهت بررسی توجیه اقتصادی ورود در بازار ایران سرگرم تهیه اطلاعات مالی، اقتصادی و حقوقی ایران می باشند.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

برخی از سرمایه گذاران فوق جهت اجرای پروژه های خود در بخشهایی از جمله صنعت توریسم، تاسیس نیروگاه های تجدیدپذیر (بادی، توده ای، خورشیدی) و غیره نیازمند به اراضی محل احداث پروژه بوده که با توجه به تعدد قوانین و مقررات در این حوزه بدون بررسی وضعیت حقوقی انها اجاره ، خرید و تصرف ان ها امکان پذیر نمی باشد. در نوشتار پیش رو که اولین مقاله از مجموعه مقالات اینجانب در ارتباط با بررسی حقوقی وضعیت اراضی در ایران میباشد قصد بر این است تا مباحث اساسی مرتبط با مالکیت مطرح شود. لذا در این نوشتار ابتدا به بررسی اجمالی اوصاف مالکیت پرداخته میشود، سپس تقسیم مالکیت از حیث مالک بیان میشود و در نهایت به انواع اراضی از حیث مالک اشاره میشود.

اوصاف مالکیت

مالکیت در حقوق ایران دارای سه وصف اساسی ۱- مطلق بودن ، ۲- انحصاری بودن، و ۳- دائمی بودن می باشد لیکن محدودیت های ایجاد شده در این خصوص باعث گردیده که جهت احراز اوصاف فوق بر موضوع مالکیت دقت بیشتری معمول گردد.

مطلق بودن

حق مالکیت از ان نظر که مالک می تواند هر گونه انتفاعی از ملک خود ببرد را مطلق گویند و برابر اصول ۴۰ ، ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی ایران و ماده ۳۰ قانون مدنی که مقرر می دارد (( هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتقاع را دارد مگر در مواردی که قانون استتثنا گرده باشد)) این اصل پذیرفته شده است لیکن جهت تحقق ان می بایست به استثنائات قانونی نیز توجه ویژه ای نمود. از این اصل به عنوان اصل تسلیط نیز یاد میشود.

انحصاری بودن

مالکیت انحصار به مالک داشته و تمامی افراد می بایست انرا محترم بشمارند و به حق او تجاوز ننمایند ماده ۳۱ قانون مدنی مقرر می دارد : هیچ مالی را از تصرف مالک ان نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و مواد دیگر نیز غاصب و متصرف مال دیگری را محکوم به رفع تصرف و پرداخت اجرت المثل نموده است.البته این حق نیز دچار اصلاحاتی شده است از جمله می توان به حق ارتفاق دولت در اراضی اشاره کرد.

دائمی بودن

حق مالکیت محدود به زمان نمی باشد و دائمی است و با مرگ از بین نمی رود فقط برابر اسباب قانونی به اشخاص دیگر منتقل خواهد شد.

انواع مالکیت از حیث مالک

برای مالکیت تقسیمات گوناگونی وجود دارد. یکی از این تقسیمات دسته بندی مالکیت از حیث مالک میباشد. برخی از نویسندگان بر اساس سوابق فقهی این مالکیت را به ۷ دسته از جمله حکومتی، امت، جامعه، گروه، شخص فرد، خصوصی فرد تقسیم نموده اند. با این حال، برابر قوانین و مقررات در ایران از حیث مالک سه نوع مالکیت وجود دارد:

۱- مالکیت خصوصی ۲- مالکیت دولتی  ۳- مالکیت عمومی

با توجه به سوابق فقهی اسلام، مالک اصلی تمام افرینش خداوند متعال می باشد که از ان بعنوان مالک حقیقی نام برده می شود و کلیه اشخاص در جهان مالکیت اعتباری دارند :

مالکیت خصوصی

مالکیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیر دولتی را مالکیت خصوصی می نامند که این نوع مالکیت برابر منابع فقهی، قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ ، ۴۷، ۴۴ ، قانون مدنی از جمله مواد ۲۹ ، ۳۰ و قوانین موضوعه در ایران به رسمیت شناخته شده است لیکن بموجب قواعد فقهی و قانون این مالکیت دارای محدودیت هایی می باشد که قاعده لاضرر و عسر و حرج از جمله انها بوده و برابر قانون، قانونگذار استثنائاتی را برای ان ایجاد نموده است.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

مالکیت دولتی

این گونه از مالکیت حقی است که مراجع دولتی همانند سایر اشخاص بر اموال دارند، هر چند که اعمال این حق به موجب قوانینی به مراتب سختگیرانه تر از قوانین حاکم بر مالکیت شخصی محدود می گردد. فروش اموالی که ملک دولت است با تصمیم مقام اداری امکان پذیر است و در عین حال این انتقال نیاز به تشریفاتی دارد که قانون مقرر می نماید.

مالکیت عمومی

گاه دولت از جهت ولایتی که بر عموم دارد به نمایندگی از سوی جامعه، اموال و مشترکاتی را که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده شده و یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی دارد، در اختیار می گیرد. در اینجا دولت صرفاً مدیر و سرپرست اداره اموال است. بنابراین دولت حق فروش اموال عمومی را ندارد مگر آنکه قانون صراحتاً این امر را اجازه داده باشد. در مواقعی اجازه فروش و انتقال پاره ای از اموال عمومی حتی به موجب قانون نیز ممکن نمی باشد.

انواع اراضی

اراضی ایران را از حیث مالکیت می توان به ۴ دسته تقسیم کرد: ۱. اراضی دولتی. ۲. اراضی خصوصی. ۳. اراضی موقوفه. ۴. اراضی عمومی.

اراضی دولتی

اراضی می باشند که اکثراً از طریق اجرای قوانینی که جنبه حاکمیتی دارند مانند قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، قانون اراضی شهری، قانون زمین شهری، اصل ۴۹ قانون اساسی به طرق مصادره، موات و ملی اعلام کردن و اموال بلاصاحب تملک می شوند که واگذاری و انتقال آنها نیز تابع تشریفات قانونی خاص حاکم بر مرجع دولتی واگذار کننده از جمله اجرای طرح، اخذ مجوز برگزاری مزایده می باشد که معمولا برابر قانون ارزش اراضی دولتی توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و قیمت گذاری می شود.

اراضی خصوصی

که در واقع دارای مالک خصوصی غیر دولتی می باشند از طرق قانونی مانند عقود (قرارداد بیع ، صلح و هبه) و ارث منتقل می شوند و انتقال آنها تابع تشریفات خاص انتقال اراضی دولتی نبوده و ابتدائا توافق طرفین جهت تنظیم این انتقال حاکم می باشد. البته در این نوع اراضی ممکن است که تعداد مالکین منحصر به یک فرد یا افراد متعدد باشد و در صورتیکه مالکین متعدد دارای مالکیت برای کل زمین باشد مقررات مربوط به اراضی مشاع بر اراضی حاکم خواهد بود و چنانچه یک نفر نسبت به زمین مالکیت داشته باشد تابع مقررات مربوط به اراضی مفروز می باشد.. مبلغ این اراضی با توافق بین فروشنده و خریدار تعیین و معمولا به ارزش روز قرارداد انتقال محاسبه می شود.

اراضی موقوفه

برابر وقفنامه و از طریق شخصی بنام واقف (شخصی که زمین را در وقف قرار می دهد) به مالکیت وقف در می آید و برابر قواعد فقهی و قانون عین زمین وقف قابل انتقال نبوده و صرفاً توسط متولی موقوفه (در صورت وجود) یا اداره اوقاف (در صورت عدم وجود متولی برای موقوفه یا بعنوان ناظر بر موقوفات کشور) منافع آن به اجاره موقت واگذار می شود که معمولا هم مدت اجاره این گونه اراضی بلند مدت بوده یا بعد از انقضا مدت تمدید می شوند. در صورتیکه شخصی با مجوز قانونی اقدام به احداث بنا بر روی اراضی موقوفه نماید و موقوفه برای اراضی مذکور دارای سند مالکیت باشد می تواند نسبت به اعیانی احداث شده سند مالکیت از اداره ثبت اخذ نماید لیکن این سند صرفا برای اعیانی صادر خواهد شد نه عرصه. لازم به ذکر است که برابر قانون در موارد استثنا مانند خرابی موقوفه یا بیم خطر بالا اراضی موقوفه برابر تشریفات قانونی قابل انتقال می باشد.

اراضی عمومی

اراضی نوع دیگری نیز دارد که مالک خاص ندارند که مشترکات عمومی و مباحات نامیده می شوند  مشترکات عمومی نوعی از اموال دولتی محسوب شده که اختصاص به مصالح عمومی داده شده و دولت فقط اداره کننده آن است مانند پل ها، موزه ها و معابر عمومی.  مباحات از جمله اموالی هستند که ملک اشخاص نبوده و برابر قانون توسط افراد قابل تملک است که حیازت (تصرف و وضع ید) نوعی از تملک مباحات می باشد مانند اراضی موات (فاقد مالک خاص و عدم کشت و زرع در آن) که با عمران و با شرایط قانونی قابل تملک می باشد.