نسبی بودن اثر قراردادها به چه معنا است؟|ملکبانان

نسبی بودن اثر قراردادها به چه معنا است؟|ملکبانان

اصل نسبی بودن اثر قراردادها، یکی از نتایجی که از اصل آزادی قراردادها حاصل می شود. این اصل فقط برای دو طرف معامله و همچنین قائم مقام های آن ها الزام آور می باشد. این اصل از اهمیت زیادی برخوردار است تا حدی که در ماده ۲۳۱ قانون مدنی، درباره آن اینگونه گفته شده است که:...
آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟|ملکبانان- وکیل فرشته محمدحسینی

آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟|ملکبانان- وکیل فرشته محمدحسینی

✅قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می‌نماید و طرفین نمی توانند تا پایان قرار داد آن را فسخ نمایند مگر آنکه با هم به تفاهم برسند. 🔻مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده...
نگارش مبایعه نامه

نگارش مبایعه نامه

نکات نگارش مبایعه نامه١- شناسایی هویت طرفین پیش از نوشتن مبایعه نامه: بررسی هویتی از جمله کارت ملی و شناسنامه و کپی برداری از آن ها، ضروری است.۲- تعیین تکلیف وکیل یا نماینده قانونی: اگر خریدار یا فروشنده در جلسه حاضر نیست و وکیل یا نماینده او در جلسه حاضر است، باید...