چه زمانی از انفساخ استفاده کنیم؟|ملکبانان

چه زمانی از انفساخ استفاده کنیم؟|ملکبانان

قراردادهایی که میان افراد منعقد میشود ممکن است که به دلایل مختلف پایان پذیرد. این پایان یافتن قراردادها ممکن است به دلیل انجام تعهدات از سوی طرفین عقد باشد و یا ممکن است به دلایل مختلف، عقد پیش از انجام تعهدات منحل گردد. معنی انفساخ در حقوق انفساخ در لغت به معنای به...
انفساخ در معامله|ملکبانان

انفساخ در معامله|ملکبانان

انفساخ در لغت به معنای به هم خوردن است که اصطلاح حقوقی آن چندان هم از معنی لغوی دور نمیباشد. در حقوق انفساخ به حالتی گفته میشود که عقد به دلایلی خارج از اراده طرفین و به صورت خود به خود منحل شود. دلایل انفساخ معامله این انفساخ ممکن است به دلیل حکم قانون صورت بگیرد....
اهمیت عبارات در قرارداد ها

اهمیت عبارات در قرارداد ها

آیا می دانید کلمات و عبارات در قراردادها چه قدر مهم هستند و می تواند حقوقی را از شما نقض کنند یا بر آن بیفزایند؟!در این مقاله، برخی از کلمات مهم را مورد بررسی قرار می دهیم. عبارت اول، عقد خارج لازم:این عبارت، در قراردادهای وکالت بسیار مهم است. وقتی ملکی سند ندارد و...