فوت سازنده قرارداد مشارکت در ساخت| ملکبانان-فرشته محمدحسینی

فوت سازنده قرارداد مشارکت در ساخت| ملکبانان-فرشته محمدحسینی

منظور از قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که امروزه در ساختمان سازی با آن مواجه می شویم قرارداد مشارکت در ساخت است. این قرارداد بسیار فنی و تخصصی است و برای هر دو طرف تعهدات زیادی را به وجود می آورد. همانطور که از اسم قرارداد هم پیدا است ، مالک و...