دادخواست تأیید و تنفیذ رجوع واهب از باقیمانده عین موهوبه

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات واهب

خوانده: مشخصات متهب

مشخصات وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: تایید و تنفيذ (اعلام) روع واهب نسبت به باقیمانده موهوبه و سپس الزام متهب به رد عين الباقی به شرح متن مقوم پر ۵۱ ميليون ريال ضمن احتساب كليه خساراتناشی از دادرسی از باب قاعده را تسبیب

دلایل و منضماتدادخواست(مدرک): 1- دلیل سمت/وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی 2- فتوکپی مصدق هبه نامه مورخ شماره….. 3- اظهارنامه 4- ثانی دادخواستش

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش…./دادگستری شهرستان…..

سلام عليكم – احتراماً خاطر عالی را به وكانت از ناحیه خواهان مستحضر می دارد:

1- در تاریخ …… موکل بر اساس عقد هبه موضوع سند عادی اقدام به همه تعداد ند به خوانده محترم نموده و همه نیز غیر معرض بوده است.

2- بر اساس تعداد……. از اقلام موهوبه به علت….. تلف در تاریخ الباقی آن موجود است

3- مراتب رجوع از همه به موجب اظهار نامه شماره خوانده ابلاغ شده است لکن مشارالیه حاضر به تمکین نمی باشد.

4- به موجب مستفاد از قانون مدنی: واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از آن رجوع کند (ماده ۸۰۳۰ ق.م)

5- با وصف فوق در قانون مدنی ماده ای وجود ندارد که حکم موردی که بعض از عین موهوبه تلف شده را بیان نماید، بدین ترتیب با تردید در جواز رجوع پس از تلف بعض از موهوبه جواز رجوع سابق | استصحاب شده و بر مبنای قاعده تلازم عقلانی حکم میگردد که در مورد تلف بعض واهب | ماده یاد می تواند نسبت به باقی مانده از هبه رجوع کند و نمیتوان خواسته موکل را با شق چهارم از ماشده در فوق منطبق دانست.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق و استناداً به مواد ۳ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی، رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه تایید و تنفیذ رجوع در جزء اول و صدور حکم در جزء دوم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام