نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره به علت عدم تعيين عوض

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات موجر

خوانده: مشخصات مستأجر

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: استدعای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان عقد اجاره مورخ / شماره ….. به شرح متن مقوّم بر ۵۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب

دلایل و منضمات دادخواست (مدرک): ۱- دلیل سمت وکالتنامه ممهور به مهر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق اجاره نامه شماره مورخ …. ۳- ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش … / دادگستری شهرستان … / مجتمع قضائی …

سلام عليكم – احتراماً خاطر عالی را مستحضر می دارد:

(۱) اجاره نامه مورخ / شماره …. حکایت از وجود رابطه استیجاری و وقوع عقد اجاره مابین صحابه دعوی نسبت به ………….. دارد.

(۲) به موجب مستفاد از قانون مدنی: در اجاره، تملیک منافع در برابر عوض معین انجام میگیرد یعنی مستأجر نیز مالی را به مؤجر میدهد یا تعهد پرداخت آن را میکند به عبارت دیگر وجود عوض همانند منافع مورد تملیک از عناصر اصلی سازنده عقد اجاره است و عدم تعیین آن یا توافق درباره بلاعوض بودن ،اجاره عقد را باطل میکند و به عبارت ثالثه وجود عوض مقتضای ذات عقد اجاره است و حتی با قرارداد خصوصی نمیتوان این وصف را از عقد اجاره گرفت. که در مانحن فيه عقد اجاره صدر التوصیف به علت عدم تعیین اجاره بهاء از بدو انعقادباطل میباشد.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و استماع خواسته و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام