خواهان: مشخصات خریدار
خوانده: مشخصات فروشنده
وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن
خواسته یا موضوع و بهای آن:1- اعلام انحلال قهری و انفساخ عقد بیع مورخ…….به علت تلف مبيع قبل از تسلیم مقوّم بر ۵۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک
2- مطالبه ثمن معامله به مبلغ…….. ریال با احتساب خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ منفسخ شدن لغایت اجرای حکم ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب تسبیب
دلایل و منضمات دادخواست (مدرک):۱- دلیل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ شماره…… ۳- عند الزوم جلب نظر کارشناس رسمی ۴- ثانی دادخواست

شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه عمومی بخش……/ دادگستری شهرستان ……

سلام عليكم – احتراماً خاطر عالی را مستحضر میدارد عقد بیع مورخ …… ما بين صحابه دعوى نسبت به یک دستگاه خودروی……….. شماره انتظامی ناجا……. به دلایل ذیل دچار عارضه قهری – انحلال گشته و مآلاً شایسته اعلام انفساخ عقد بدلایل ذیل است:

چه اولاً : موكل مبلغ …… ريال بابت ثمن معامله به خوانده محترم پرداخت نموده است. ثانياً : مقرر شده بود مبیع (خودروی (صدرالذکر در کمتر از یک هفته تحویل موکل گردد که به | علت حادثه آتش سوزی در حین سوختگیری قبل از تسلیم تلف شده است.

ثالثاً : به موجب مستفاد از قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بيع منفسخ و ثمن باید به مشتری بازگردد و چون تعهد به انتقال مال معین بوده و قبل از ايفاء تعهد مال تلف شده بر طبق ماده ۳۸۷ قانون مدنی زیان آن به عهده مالک (متعهد است) و وفق ماده ۲۴۰ قانون یاد شده (در مورد شرط) تعهد ساقط و عقد منفسخ میگردد و برای آنکه حکم مزبور در ماده ۳۸۷ پیش گفته با قواعد حقوقی منطبق گردد رجوع به ماده ۳۸۸ از همان قانون، دعوی حاضر را مدلل می دارد.
بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه اعلام انفساخ در جزء اول و صدور شرح ستون خواسته در جزء دوم از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام

نمونه دادخواست انحلال و انفساخ عقد بیع به علت تلف مبیع قبل از تسلیم