دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

خواهان : فرشید ….. نام پدر : عباس  به …………. .

خوانده :

1- رضا …. نام پدر : محمود   به نشانی : ……. .

2- رحیم ….. نام پدر : غلام    به نشانی : ……. .

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی …..

خواسته یا موضوع و بهای آن :

1- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مقوم به 210/000 تومان

2- مطالبه وجه التزام مذکور در قرارداد مقوم به 5/600/000 تومان

3- صدور قرار تامین خواسته

4- مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و غیره

5- الزام خوانده ردیف اول به پرداخت وام مورد تعهد درقرارداد

دلایل و منضمات دادخواست :

1- رونوشت مصدق مبایعه نامه

2- فتوکپی مصدق گواهی عدم حضور در دفترخانه

3- اصل وکالتنامه

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

ریاست محترم دادگاه عمومی 

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند خوانده ردیف اول در نتاریخ 85/11/21 یک آپارتمان واقع در شهر جدید پردیس فاز 2 را به موجب مبایعه نامه شماره … به موکل فروخته است.به موجب همان قرارداد مقرر شده است که خوانده در تاریخ 86/02/03 جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود و طبق همان قرارداد ضمانت اجرای عدم حضور در دفترخانه پرداخت وجه التزام معادل 20 درصد ارزش معامله تعیین شده است.همچنین به موجب قرارداد مذکور توافق و تعهد شده است که ده میلیون تومان از ثمن معامله از محل وامی باشد که خوانده محترم ردیف اول تعهد تهیه و اخذ آن از بانک … نموده است.لازم به ذکر است در حال حاضر به موجب سند رسمی مالکیت موجود و نیز به گواهی صورتمجلس تفکیکی ، آپارتمان موضوع دعوا مشاعاض متعلق به خواندگان ردیف اول و دوم می باشد و ظاهراً در رابطه فیمابین خواندگان، واحدها تقسیم شده و هر یک حصه خود را فروخته با این حال قانوناً هر دو باید جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شوند.با عنایت به مراتب فوق موارد ذیل از محضر محترم دادگاه مسندعیست :

1- صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در مراجع ذیصلاح و تنظیم سند رسمی و در صورت استنکاف خواندگان صدور دستور به مراجع مذکور جهت تنظیم سند رسمی به نمایندگی از ممتنع.

2- صدور دستور پرداخت وجه التزام مذکور در قرارداد که در حقیقت ضمانت اجرای عدم حضور بوده است طبق بند 5 ماده 4 قرارداد فیمابین و نیز تهاتر آن با مبلغی که موکل باید در هنگام تنظیم سند می پرداخته است.

3- با عنایت به اینکه خوانده ردیف اول تعهد پرداخت وام به مبلغ ده میلیون تومان طبق بند 2 ماده 3 قرارداد را کرده و متاسفانه علی رغم تعهد به موکل وام مذکور را به دیگر خریداران پرداخته مستدعی است ضمن صدور دستور پرداخت مبلغ وام و در صورت لزوم تهاتر مبلغ وام با مبلغی که موکل باید بپردازد، و مراتب، کیفیت و عرف بازپرداخت را از بانک محترم …. استعلام و اعمال فرمایید.

4- صدور حکم به پرداختکلیه خسارات قانونی اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی.

لایحه دفاعیه – الزام به تنظیم سند رسمی

با سلام و تقدیم احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به تاخیر جلسه مورخ 86/09/16 و عنایت به اینکه قاعدتاً جلسه اول دادرسی تشکیل نشده است موارد زیر جهت استفاده از امتیاز مذکور در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی به خواسته مندرج در دادخواست اضافه شده و با نحوه دعوا تغییر می یابد.

1- با عنایت به بند 2 ماده 3 قرارداد فی ما بین موکل و خوانده، مستدعی است دستور فرمایید دستور فرمایید مبلغ وام مورد تعهد خواده از سوی ایشان پرداخت شده و در صورت امتناعف بدهی موکل در مورد ما بقی ثمنف به میزان آنها تهاتر شده و طبق عرف و مقررات پرداخت این قبیل وامها از سوی بانک … ترتیب بازپرداخت آن داده شود.

2- با عنایت رونوشت صورتمجلس تفکیکی ضممیه، تنظیم شده در تاریخ 86/09/22 و اینکه ملک فوق به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بعد از تکمیل بنا و بدون افراز سهام از سوی یکی از شرکای مشاعی به موکل فروخته شده و در حقیقت به طور مشاع متعلق به آقای رضا ……(خوانده) و رحیم … می باشد، با این توضیح و بدینوسیله جهت تکمیل دعوا منتج شدن آن به نتیجه، آقای رحیم …. نیز که یکی از مالکین مشاعی می باشند در اجرای مادده 98 قانون آیین دادرسی مدنی و در اعمال این حق قانونی به عنوان خوانده جدید به خواندهد قبلی اضافه شده و نحوه دعوای مطروحه بدین نحو تغییر می یابد.

با عنایت به مراتب فوق مستدعی است ، ضممن اتخاذ تصمیم مقتضی در این خصوص دستور فرمایید وقت رسیدگی بعدی به خواندده نیز ابلاغ گردد.

ملکبانان یک مرکز تخصصی حقوق در حوزه املاک و مستغلات می باشد.در ملکبانان از گستره وسیع مباحث حقوقی، فقط بر روی مباحث حقوقی حوزه املاک و مستغلات متمرکز هستیم و به صورت تخصصی خدمات خود را ارائه می دهیم.

رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان

تاریخ : 1388/07/11

کلاسه پرونده : ……

شماره دادنامه : …..

خواهان : فرشید …. با وکالت مسعود محمدی به نشانی تهران.میدان فاطمی.میدان گلها.
خواندگان :

1- رحیم ……. به نشانی تهران نارمک ……….. .

2- رضا ……. با وکالت ……  به نشانی تهران میدان آرژانتین ……….. .

خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک

متن رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی

دعوی آقای فرشید …… با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت آقایان ۱- رضا …. با وکالت آقای ….. ۲- رحیم …. الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مطالبه وجه التزام مذکور در قرارداد به مبلخ ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان صدور قرار تامین خواسته با احتساب کلیه خسارت دادرسی می باشد.از توجه به محتویات پرونده و مستندات خواهان نظر به اینکه مالکیت مشاعی خواندگان نسبت به قطعه دهم تفکیکی از پلاک …. فرعی از …. اصلی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان محرز است و نظر به اينکه به موجب بیع نامه مستند دعوی به شماره .. مورخه ۸۵/۱۱/۲۱ که صرفاً به امضاء خوانده ردیف اول
رسیده آپارتمان مورد ترافع واقع در طبقه چهارم با قصد انشاء ایجاباً و قبولا و با ثمن مقرر به خواهان انتقال یافته و مقرر گشته در مورخه ۸۶/۲/۳۰ نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام گردد و با عنایت به اينکه به موجب شق ۴-۵ شرایط عقد توافق در صورتیکه هر یک از طرفین در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود معادل 20% ثمن معامله به جهت تخلف از شرط به طرف دیگر
پرداخت نماید و به موجب گواهی صادره از دفترخانه شماره … عدم حضور خوانده در دفترخانه تصدیق گردید علیهذا توجهاً به مراتب مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ‎۵۱٩‏ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام
خوانده ردیف اول به انتقال رسمی سه دانگ آپارتمان مورد ترافع به شرح موصوف و پرداخت مبلغ پنجاه و شش میلیون ریال به
عنوان تخلف از شرط بند ۴-۵ قرارداد و ششصد و دوازده هزار ریال هزینه دادرسی و یک میلیون و دویست و شصت و پنج هزار ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام مینماید و اما در خصوص سه دانگ مالکیت آقای رحیم … نظر به اینکه خواهان دلیلی مبنی بر انتقال مورد ترافع به دادگاه ارایه نداده مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد (عوی خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص قرار تامین نظر به اينکه خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه ظرف مهلت مقرر در صندوق دولت ایداع نشده به رد درخواست خواهان اعلام نظر می گردد رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران میباشد.