خواهان: مشخصات وکیل مدنی
خواندگان: ۱- مشخصات موکل مجنون ۲- مشخصات قیم
وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن
خواسته یا موضوع و بهای آن: اعلام انفساخ و انحلال قهری عقد وكالت مورخ / شماره………به علت جنون موکل به شرح متن
دلایل و منضمات دادخواست (مدرک): (۱) دلیل سمت (۲) فتوکپی مصدق عقد وكالت مورخ . (۳) فتوکپی مصدق وکالت نامه رسمی (۴) عند الزوم معرفی به پزشکی قانونی (۶) فتوکپی مصدق دادنامه شماره / مورخ………شعبه ………. دادگاه موضوع کلاسه (۵) ثانی دادخواست


شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه عمومی بخش……./ دادگستری شهرستان…….
سلام علیکم – احتراماً به استحضار می رساند:
(۱) قرارداد عقد وكالت مورخ . ……. و در راستای آن وکالت نامه رسمی مورخ / شماره تنظیمی دفترخانه شماره حوزه ثبتی حکایت از وجود رابطه بین صحابه دعوی از
نوع وکالت دارد.
(۲) حسب اطلاعات مسموع شده و حکم موضوع دادنامه شماره / مورخ……….تصدیری از شعبه …….دادگاه……… موکل دچار عارضه جنون (سفاهت) شده است.
(۳) مستفاد از قانون مدنی: وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده و شخصیت هر کدام انگیزه دیگری در انعقاد قرارداد است و جنون هر یک از طرفین باعث انحلال عقد و زایل شدن ارکان اصلی آن خواهد شد و به عبارت اخری مبنای اختیار وکیل در تصرفات خود اذن موکل است و نتیجه جنون موکل باعث قطع منبع زاینده اذن می شود.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به مواد ۶۷۸ قانون مدنی ناظر بر بند (۳) و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه اعلام انفساخ به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه
تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام

نمونه دادخواست اعلام انفساخ و انحلال قهری عقد وکالت به علت جنون موکل