دادخواست وکیل فروشنده به منظور ابطال معامله به علت جهل و ابهام در مبیع

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات فروشنده (بایع)

خوانده: مشخصات خریدار (مشتری)

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: تقاضای اعلام بطلان معامله بيع مورخ به علت جهل و ابهام در مبیع مقوم بر ۵۱ میلیون ریال ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب

دلایل و منضمات دادخواست(مدرک): ۱- دلیل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ شماره …. ۳- ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش …. / دادگستری شهرستان ….

سلام عليكم – احتراماً به وکالت از ناحیه خواهان به استحضار می رساند:

۱- عقد بيع موضوع بیع نامه مورخ / شماره حکایت از فروش ششدانگ یک …. واقع به مبلغ …. ریال دارد.

۲- در قسمت توضیحات آمده است «….. فروشنده تمام قدرالسهم خود از زمین و غیره را بلا استثناء با حدود و مشخصات معین به خریدار واگذار نمود….» که در ما نحن فیه به علت مجهول بودن حدود و عدم قید مشخصات به نحو منجز معامله یاد شده باطل می باشد.

بنا به مراتب و معنونه در فوق: و استناداً به ماده ۳۵۱ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام بطلان تحتدرخواست می باشد.

با تشکر و تجدید احترام