دادخوست مطالبه خسارت از واهب به علت غصبی بودن موهوبه

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات متهب

خواندگان: 1- مشخصات واهب (غاصب) 2- مشخصات مالک

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: استدعای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت خسارات ناشی از عصبی موضوع و بهای بودن عین موهوبه به شرح متن فعلاً و على الحساب مقوم بر ۵۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب تسبیبآنتفاوت تمبر در زمان اجرای حکم پرداخت خواهد شد.

دلایل و منضمات دادخواست (مدرک): ۱- دلیل سمت / فتوکپی مصدق کارت ملی ۲- فتوکپی مصدق هبه نامه ۳- فتوکپی مصدق دادنامه شماره …..مورخ ….. صادره از شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی …..موضوع کلاسه ….. ۴- جلب نظر کارشناس رسمی ۵- ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش… / دادگستری شهرستان…

سلام علیکم / احتراماً به استحضار میرساند:

1- به موجب عقد همه موضوع هبه نامه مورخ / شماره …… ششدانگ یک قطعه زمین بایر به شماره پلاک ثبتی….. بخش واقع در …… مجاناً به اینجانب توسط خوانده محترم ردیف اول تملیک و به قبض داده شد.

2- پس از قبض عین موهوبه اقدام به ایجاد مستحدثات شامل ….. گردید.

3- از تاریخ وقوع عقد هبه بمنظور ایجاد اعیان و اشجار مبلغ .. ریال در عین موهوبه هزینه شد.

4- پس از قبض و ایجاد تغیرات فیزیکی و ساخت ابناء و غرس اشجار در عین موهوبه در تاریخ كاشف بعمل آمد موهوبه غصبی بوده و مالک با مراجعه به دادگاه ضمن توفیق دریافت حکم خلع ید، ابناء و اشجار مستحدثه و غرس شده در عین موهوبه را نیز قلع و قمع نمود و مبلغ…..به عنوان اجرت المثل به حکم دادگاه از اینجانب دریافت داشت.

5- مستفاد از قانون مدنی: ضامن نبودن واهب با مسئولیت قهری او در خصوص خساراتی که به متهب می زند منافات ندارد. در جایی که واهب سبب ورود زیانی می شود، بر طبق قواعد ضمان قهری و نه قراردادی، باد آن را جبران کند متن قراردادی باید آنرا جبران کند که در ما نحن فيه واهب با هبه مال غصبیگردیده است و مسئولیت جبران آن به عهده واهب (مسبب) است.

بنائا علیهذا، با تقدیم دادخواست حاضر و استنادا به قاعده تسبیب و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر پذیرش دعوی و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام