فروش مال غیر با قولنامه|ملکبانان

فروش مال غیر با قولنامه|ملکبانان

یکی از جرایم کیفری که در دعاوی ملکی نیز کاربرد دارد ، فروش مال غیر است. فروش مال غیر با هر نوع مدرک اعم از رسمی یا عادی جرم بوده و کلاهبرداری محسوب میگردد. این جرم در صورت اثبات ، تاوان سنگینی برای مرتکب به همراه خواهد داشت. ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال...
فروش مال غیر|ملکبانان

فروش مال غیر|ملکبانان

عبارتست از نقل و انتقال حقوقی مالی که متعلق به دیگری است. فروش مال غیر در زمره کلاهبرداری قرار میگیرد چرا که صاحب اصلی مال از فروش آن آگاهی ندارد و بدون اطلاع وی، مال او فروخته میشود.به طور مثال اگر شما صاحب قطعه زمینی باشید و آن قطعه زمین بدون حضور و...
بررسی جرم فروش مال غیر و مجازات آن|ملکبانان

بررسی جرم فروش مال غیر و مجازات آن|ملکبانان

فروش مال غیر و یا انتقال مال غیر بدین معنا است که مال مورد نظر بدون خبر مالک و یا اجازه وی منتقل می‌شود و یا به فروش می‌رسد. فروش مال غیر در خصوص تمامی اموال سنخیت دارد؛ در نتیجه مال مورد نظر خواه منقول و خواه غیر منقول، قوانین مربوط به فروش مال غیر در هر دو صورت...
نحوه ابطال سند در بزه انتقال مال غیر|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

نحوه ابطال سند در بزه انتقال مال غیر|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

پرسش «الف» منزل خود را با قولنامه عادی مقدم به «ب» واگذار می‌کند و متعاقباً همان منزل را با سند رسمی مؤخر به «ج» منتقل می‌کند. شخص «ب» مبادرت به طرح شکایت فروش مال غیر می‌کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، باتوجه به اینکه رد مال یکی از مجازاتهای تعیین...