مزاحمت ملکی چیست؟|اثبات، انواع، رفع، نمونه لایحه_ ملکبانان

مزاحمت ملکی چیست؟|اثبات، انواع، رفع، نمونه لایحه_ ملکبانان

در قانون آیین دادرسی مدنی ، انواع دعاوی تصرف مورد بررسی قرار گرفته است که انواع دعاوی تصرف عبارتند از دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت . در واقع به دلیل اینکه این سه نوع دعوا قواعد مشترکی با یکدیگر دارند ، قانونگذار آنها را تحت عنوان دعاوی تصرف...