در این موضوع میخواهیم راجب اثبات مالکیت ملک برای شما بگوییم که چگونه می شود این کار را کرد و چرا نیاز به وکیل در این زمینه داریم.

متاسفانه امروزه تعداد پرونده های ملکی در دادسرا های مملکت افزایش چشمگیری داشته است و همانطور که اطلاع دارید پرونده های ملکی بدلایل مالی, از حساسیت های فوقانی برخوردار هستند.

موضوع مالکیت ملک بدین صورت است که همین شیوه است و برای اثبات مالکیت ملک احتیاج به مهارت و خبرت فوقانی وجود دارد. ما پیشنهاد می کنیم قبل از هرکاری با وکیل ملکی متخصص مشاوره داشته باشید.

اثبات مالکیت ملک چیست؟

منشا دعاوی ملکی مرتبط به ملک یا سوال ها ملکی وجود دارد که به سبب نداشتن بهترین وکیل در بخش ملکی این مشکل بوجود می آید که دعوا بدون حل مشکل ادامه پیدا کند.

دعاوی ملکی می شود در بخش شکوائیه کیفری داشته باشد و یا به صورت حقوقی و با تنظیم دادخواست پیش برود که این مسئله مشروط به رفتار دوجانب دعوا نسبت به ملک مورد اختلاف دارد در این مواقع اشخاص دچار مشکلات حقوقی و کیفری می شوند و به دنبال بهترین وکیل اثبات مالکیت ملک هستند تا برای دادگر حق خود عمل به اعطای نمایندگی ملکی و اخذ بهترین وکیل ملکی تهران مرتبط با پرونده کنند.

در آغاز قبل از شروع مطرح مسئله اثبات ملک زمین بایست به مفهوم و معنای کمه مالکیت پرداخت مالکیت به معنای  مالک بودن وجود دارد و از منظر حقوقی عبارت است از حقی که شخص نسبت به شی دارد و به جز در مواردی معین امکان دخل و تصرف در آن امکان پذیر است.

راههای اثبات مالکیت ملک

  • با استناد به اسناد رسمی
  • با تصرفات اشخاص
  • با شهادت شهود ( شهاد شرعی )
  • با اقرار صریح خوانده دعوا

منظور از موارد معین استثنای ضابطه وجود دارد. حال در برخی اوقات بین دو نفر بر سر اثبات مالکیت ملک اختلاف به وجود می آید و همزمان هر دو آن ها خود را مالک آن ملک می دانند اشخاص برای اثبات مالکیت ملک بایست سند رسمی از اداره ثبت اسناد و املاک که بصورت رسمی ثبت گردیده به دادسرا عرضه دهند.

با توجه به اهمیت مسئله ملک و اثبات مالکیت ملک و پیچیدگی های این مسئله، پیشنهاد می شود جهت بررسی و پیشبرد مشکل خود با وکلای متخصص و مجرب در این دایره مشاوره حقوقی تلفنی نموده و از همراهی آن ها بهره مند گردید.

انواع مالکیت ملک در قانون ایران

بد نیست که به انواع مالکیت اینگونه عقیده ای داشته باشیم مالکیت اموال شامل دو نوع  مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی وجود دارد که خود مالکیت خصوصی شامل سه مورد است.

یعنی مالکیت فردی که تمام مال به نام یک شخص و سند شش دانگ مال اینگونه به نام او وجود دارد نوع دیگر مالکیت خصوصی شامل مالکیت مشاعی وجود دارد.

بدین فرم که همزمان برای یک مال چندین مالک وجود دارد و محتمل است یکی از مالکان این زمین یا ملک مشاع بخواهد بدون اجازه شریک خود عمل به فروش سهم خود از آن زمین یا ملک کند که در این فرم عالی است به بهترین وکیل فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک مراجعه کند.

مالکیت عمومی شامل مالکیت تمام اشخاص جامعه بر اموال عمومی مملکت است که اشخاص جامعه بدون اصلا تبعیضی حق استفاده از این اموال را دارند برای اموال عمومی میتوان منابع ذغال سنگ، منابع طبیعی که اشخاص جامعه مالک عمومی آن ها هستند.

مطرح کردن دعوای اثبات مالکیت ملک

دعاوی اثبات مالکیت بدین فرم است که در بین دو یا چند نفر بر سر اثبات مالکیت زمین اختلاف تشکیل می شود.

در صورتی که همچین اختلافی به وجود بیاید خواهان ملک یا همان فردی که ملک را خریداری کرده بایست سند رسمی که در اداره ثبت اسناد رسمی به ثبت نهایی رسیده داشته باشد.

در غیر این فرم بایست بایست برای اثبات مالکیت ملک خود عمل کند و در نتیجه لازم است که دعوایی را با عنوان خواسته ی اثبات مالکیت ملک به دادسرا حقوقی مطرح کند.

دادسرا حقوقی اینگونه در صورتی که خواهان مالکیت زمین ادله لازم و مستندات کافی از جمله مبایعه نامه عادی و شهود، تصرف ملک که مالکیت خواهان را برای اثبات مالکیت ملک خود دستیابی کند در این فرم دادسرا دستور به ثابت شدن مالکیت زمین خواهان صادر می شود.

مدارک لازم جهت اثبات مالکیت

  • داشتن استهشاد محلی برای اثبات
  • داشتن قرارداد مالکیت از اسناد
  • داشتن رسید از معامله
  • گرفتن استعلام از اسناد

اینگونه در مواقعی که مالک زمین یا ملک ورثه ای فوت کرده و بین ورثه برای فروش آن ملک یا زمین اختلاف تشکیل می شود یا به هر دلیلی مشکلی برای فروش آن زمین یا ملک وجود دارد، اخذ وکیل فروش ملک ورثه ای برای بررسی صحیح این روند لازم وجود دارد.

دوجانب دعوای در اثبات مالکیت ملک

در دعوی اثبات مالکیت اگر فردی که ادعای مالکیت ملک را دارد خواهان بیان می شود و به فردی که ملکی را که در اسناد ثبت نشده است ثبت نشده و بدون سند را به خواهان فروخته باشد را خوانده گویند.

ادله ها و شواهد برای اثبات مالکیت ملک

فردی که ادعای اثبات مالکیت خود را دارد بایست همراه با اسناد لازم به دادسرا مراجعه کرده و نسبت به شکوائیه عمل کند که در فرم معتبر بودن اسناد و شواهد دستور اثبات مالکیت وی را صادر می کند. در زیر چند مورد از ادله ها برای اثبات مالکیت زمین عقیده شده است.

عرضه سند

در صورتی که خواهان ادله ها مستندی یرای اثبات مالکیت زمین خود داشته باشد تنها با عرضه سند رسمی از اداره ثبت اسناد و املاک که بصورت رسمی به نام ثبت شده است می تواند ادعای اثبات مالکیت داشته باشد و دادسرا اینگونه با تنها کسی را مالک ملک می داند که سند رسمی آن ملک را داشته باشد.

اثبات از طریق ناظر

در کنار مسئله عرضه سند برای اثبات مالکیت زمین می توان مسئله اثبات مالکیت از طریق ناظر اینگونه مطرح کرد که از عقیده ضابطه در فرم مورد قبول واقع شدن ناظر و اعتبار داشتن ناظر برای شهادت دادن  می تواند عمل به اثبات مالکیت زمین کرد.

خواسته الزام به تنظیم  سند در اثبات مالکیت زمین

وقتی که در دعوای اثبات مالکیت زمین فردی که با داشتن سند عادی در صدد اثبات مالکیت زمین خود است شروطی که که بایست پیش روگیری کند مطرح خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت ملک وجود دارد به به خاص در وقتی که شخص دارنده سند عادی در مقابل شخص دارنده سند رسمی قصد اثبات مالکیت ملک خود را دارد برای اینکه در اینگونه مواقعی دادسرا ها به اتکا بند 7 ماده 84 ضابطه آیین دادرسی مدنی این دعوای اثبات مالکیت زمین را رد می کنند بخاطر اعتقاد بر این که دعوای بر فرض ثبوت توانایی اثر قانونی نیست.

آیا سند اصلاحات اراضی دلیلی برای اثبات مالکیت ملک است؟

اگر شخص سند رسمی برای اثبات مالکیت زمین خود نداشته باشد اما در فرم داشتن سند اصلاحات اراضی به فرم قانونی مالک و صاحب آن ملک وجود دارد و نیازی به درخواست دعوای اثبات مالکیت ملک نیست. ولی شخص بایست نسبت به دریافت سند رسمی برای ملک خود عمل کند و این مسئله نباید به تعویق بیافتد زیرا اصلا سند و مدرکی به اندازه سند رسمی و قانونی که در ادره ثبت اسناد به ثبت رسیده وجه قانونی ندارد.

اثبات مالکیت ملک بدون داشتن سند

در صورتی که فردی برای ملک خود سندی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد قانون و مقرراتی برای اثبات مالکیت ملک وجود دارد که مانع از بین رفتن حقوق وی می شود که نیازمند داشتن وکیل با خبرت برای مطرح دعوی در این مسئله است.

در مواردی که مالکیت زمین یا ملک به فرم وکالتی به شخص واگذار شود و نتواند نمایندگی خود را بر آن زمین با ملک اثبات کند، طرف دیگر دعاوی می تواند عمل به توقیف ملک وکالتی کند.

melkbanan-ملکبانان-وکیل فرشته محمدحسینی

دریافت وکیل

قبل از هر اقدامی درمورد معاملات ملکی با وکیل متخصص در امور املاک مشورت کنید.گروه وکلای ملکبانان با دارا بودن کادر متخصص و متبحر خود آماده همکاری و قبول وکالت در کلیه دعاوی ملکی هستند.ملکبانان یک مرکز تخصصی حقوق در حوزه املاک و مستغلات می باشد.در ملکبانان از گستره وسیع مباحث حقوقی، فقط بر روی مباحث حقوقی حوزه املاک و مستغلات متمرکز هستیم و به صورت تخصصی خدمات خود را ارائه می دهیم.برای دریافت مشاوره با شماره های 09128719258 و 09150806049 با ما در ارتباط باشید.