نکات نگارش مبایعه نامه
١- شناسایی هویت طرفین پیش از نوشتن مبایعه نامه: بررسی هویتی از جمله کارت ملی و شناسنامه و کپی برداری از آن ها، ضروری است.
۲- تعیین تکلیف وکیل یا نماینده قانونی: اگر خریدار یا فروشنده در جلسه حاضر نیست و وکیل یا نماینده او در جلسه حاضر است، باید وکالت نامه یا اختیارات قانونی وی تعیین شود.
٣- نشانی و اطلاعات تماس طرفین: باید دقیق و روشن در مبایعه نامه ذکر شود تا دسترسی های بعدی آسان باشد.
۴- موضوع و مشخصات مورد معامله: مثلاً آپارتمان و یا زمین و یا خانه باید دقیق و شفاف در مبایعه نامه ذکر شود از متراژ تا کاربری و محله.
۵- میزان سهم و فروشندگان در ملک باید دقیق ذکر شود.
۶- میزان سهم منتقل شده به خریداران باید دقیق ذکر شود.
۷- متعلقات و مشاعات ملک باید به دقت ذکر شود.
٨- مبلغ قرارداد ذکر شده و نحوه پرداخت با جزئیات شماره چک یا تاریخ پرداخت ها و روش پرداخت ذکر گردد.
٩-زمان و شرایط تحویل ملک باید با شفافیت مشخص و در قرارداد ذکر شود.
١٠- زمان و شرایط تنظیم سند یکی از بخشهای مهم یک مبایعه نامه است.
۱۱- تعهدات فروشنده و خریدار شامل ضرر و زیان، فسخ یکطرفه، ضرر و زیان تاخیر و موارد مهم دیگر باید در مبایعه نامه ذکر شود.
۱۲- موارد فسخ قرارداد و نیز اسقاط برخی از خیارات فسخ معامله که دو طرف با هم بر سر آن توافق دارند.
۱۳- نحوه حل و فصل اختلافات احتمالی و تعیین داور.

ابطال اجاره اختیارات وکیل اقاله اموال غیر منقول انتقال ملکی انفساخ بانک تخلیه ملک تفاسخ تفویض وکالت تنظیم سند حقوق خرید ملک خیارات قانونی رهن عقد خارج لازم عین مستاجره فرشته محمد حسینی فروش ملک فروشنده فسخ قانون مدنی قرارداد قرارداد خرید قرارداد فروش قرارداد ملکی مالک مامله مبایعه نامه مجله حقوقی مستاجر معاملات معامله ملکبانان ملک تجاری ملک مسکونی نگارش مبایعه نامه وکالت وکالتنامه وکیل حقوقی وکیل فرشته محمد حسینی وکیل ملکی وکیل پایه یک دادگستری کافه خیارات