دادخواست مطالبه ثمن از بایع (خریدا اول) و ضامن ثمن به نحو تضامنی

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات خریدار دوم

خواندگان:۱- مشخصات بایع ۲- مشخصات خریداراول و بایع ۳- مشخصات شفیع ۴- مشخصات ضامن معامله اول

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: مطالبه ثمن معامله مورخ / شماره…… به مبلغ ….. ريال بالتضامن با احتساب خسارت تاخیر در امر تادیه از تاریخ ……. لغایت اجرای حکم به شرح متن ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب.

دلایل و منضمات: ۱- دلیل سمت / وكالتنامه ممهور به مُهر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ شماره ….. ٣- فتوکپی مصدق دادنامه شماره / مورخ ….. شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی……۴- ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش… / دادگستری شهرستان…

احتراماً با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ممهور به مهر مالیاتی و ممضی به امضاء موکل بهاستحضار میرساند:

۱- به واسطه عقد بيع مورخ / شماره ….. رابطه حقوقی مابین موکل و خوانده ردیف دوم ثابت و مدلل است.

۲- خوانده ردیف دوم نیز در تاریخ ….. مبیع را از خوانده ردیف اول خریداری نموده است.

۳- رقبه مورد نظر دارای مساحت …. متر مربع واقع در ……. به شماره پلاک ثبتی …… بخش…. و سه دانگ از ششدانگ بنحو اشاعه بوده است.

۴- خوانده ردیف سوم بعنوان شفیع در شعبه…. دادگاه عمومی حقوقی … اقامه دعوی نموده و با توفیق دریافت دادنامه شماره…… مورخ ….. با اعمال حق شفعه خود مبيع را تملک نموده است.

۵-خوانده ردیف چهارم در معامله بین خوانده ردیف اول و دوم ضامن عهده ثمن شده است.

6- مستفاد از قانون مدنی: اگر خریدار ملک مشاع را بفروشد و در این بین شخصی ضامن عهده ثمن شود و پس از آن شفیع با ابطال بیع سابق، آنرا تملک کند خریدار دوم ( موكل) حق رجوع به ضامن را دارد.

بناء عليهذا با تقدیم دادخواست حاضر: و استناداً به مواد ۸۰۸ و بعد قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه صدور محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام