انفساخ و فسخ قهری قرارداد به این معنی است که یک قرارداد با وجود این که به طور صحیح و بدون مشکل ایجاد شده است، بدون دخالت و یا وجود اراده طرفین منحل می شود. به طور کلی بعد از اینکه انفساخ صورت بگیرد، نیازی به ارائه دادخواست نیست. اما اگر لازم باشد؛ کسی که از این انفساخ نفت می برد، می تواند به علت ادعا های احتمالی از طرف دیگران، تایید انفساخ را از دادگاه بخواهد.
مواد ۳۸۷، ۴۸۳، ۵۲۷، ۵۵۱، ۶۳۸، ۶۸۳ و ۹۵۴ قانون مدنی در رابطه با دعوای تایید انفساخ قرارداد می باشند.

نمونه دادخواست اعلام انحلال و انفساخ قهری حق انتفاع

مشخصات طرفين

خواهان: نیروی انتظامی شهرستان….

خوانده: ۱_بنیاد شهید؛ ۲_متصرف؛ 3_واگذار کننده (دعائی)

وكيل يا نماينده قانونى :مشخصات وکیل

تعيين خواسته وبهاي آن: 1_اعلام انحلال و انفساخ قهری حق انتفاع خوانده ردیف اول نسبت به پلاک ثبتی…. الی…. اصلی… بعلت رجوع مالک بشرح متن2_صدور حکم بر بطلان سند رسمی اجاره… مورخ …. بعلت فساد منعقده 3_ خلع ید خوانده از … متر مربع جزء پلاک ثبتی…. بخش یک… هر یک مقوم بر ۲۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب تسبیب

دلايل ومنضمات دادخواست: ۱_دلیل سمت …۲- فتوکپی مصدق صورتجلسه مورخ…۳- فتوکپی مصدق صورتجلسه مورخ ….. ۴- استعلام گردش ثبتی ۵- عند الزوم جلب نظر کارشناس رسمی 6- گزارش کارشناس تأمین دلیل


ریاست محترم دادگستری شهرستان……………
سلام علیکم – با احترام و با جواز حاصل از یک برگ نمایندگی و بعنوان نماینده حقوقی ناجا خاطر عالی را بدور از حشو و زواید مستحضر میدارد خواسته مطروحه بدلایل مشروحه آتی الذکر اعتبار قانونی را واجد بوده و مالاً شایسته اجابت میباشد:چه اولاً: صورتجلسه مورخ .. مابین ژاندارمری وقت (ناجا) و خوانده ردیف اول (بنیاد شهید) حکایت از گذاردن یک باب مغازه/ یک واحد ساختمانی به مساحت….. . متر مربع واقع در …. جزء پلاک ثبتی…… در اختیار بنیاد شهید از باب صرفاً احتیاج و مساعدت و ضرورت دارد.در مورد پلاک ثبتی ۴۰۷ الی ۴۱۰ اصلی….. بنمایندگی وزارت جنگ که به ناجا منتقل گردیده موارد ذیل ملحوظ است:1-آنچه بنیاد شهید مدعی واگذاری بلاعوض این پلاک از طریق وزارت جنگ میباشد:اولاً:واگذاری بلاعوض یعنی «هبه» در زمان جنگ در نتیجه اگر این واگذاری بلاعوض را هبه فرض کنیم انچنان که خود بنیاد شهید مدعی آن شده است انتقال پلاک ثبتی از طریق وزارت جنگ به ناجا بعد از اتمام به معنی رجوع واهب از هیه تلقی شده و بنیاد هیچ حقی نخواهدداشت.2-اگر واگذاری وزارت دفاع به بنیاد شهید در تاریخ 14/10/1361 را حق انتفاع فرض بداریم: این حق انتفاع مهلت نداشته و بر حسب اطلاع مسموع شده از باب ضرورت در دوران جنگ بوده در نتیجه با اتمام دوره ضرورت حق انتفاع مزبور نیز خود بخود انحلال قهری خواهد یافت چه به موجب ماده ۴۴ ق.م در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند در مانحن فیه با نقل و انتقال رسمی رقبه بنام ناجا رجوع مالک به هر لفظ و فعلی دلالت میکند واقع شده است و حق استفاده یا حق انتفاع رقبه از بین رفته است. ثانیاً به موجب مستفاد از قانون مدنی:عقد فاسد اثری بر تملک ندارد و با قیاس منطقی از آن هر نوع عقد دیگری که فاسد باشد اثری بر تملک نخواهد داشت. در مانحن فیه سند رسمی اجاره پیش گفته مابین خواندگان ردیف دوم و سوم بعلت فساد منعقده و اینکه فرد اخیر هیچ سند و مدرکی دال بر اذن از مالک جهت انعقاد این سند نداشته است در نتیجه بعلت فقدان نقل و انتقال متصل به ناقل قانونی این سند رسمی و در نتیجه تصرفات خوانده ردیف دوم فاقد جواز قانونی بوده و محکوم است.بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:و استناداً به مواد ۳۰۸ به بعد .ق.م و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حكم بشرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام سرگرد اکبر برمکی – نماینده حقوقی ناجا

محل امضاء – مهر – انگشت